Nasza firma nieustannie się rozwija, dlatego właśnie potrzebujemy przyjąć w nasze szeregi kolejnych kierowców C+E w transporcie międzynarodowym.

Nasze wymagania:

 • Ważne prawo jazdy kategorii C+E
 • Karta kierowcy
 • Certyfikat podstawowego ADR
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • Ważne badania lekarskie
 • Badania psychologiczne
 • Doświadczenie w transporcie międzynarodowym
 • Zaświadczenie o niekaralności

W przypadku braku badań bądź niektórych z wymienionych dokumentów oferujemy pomoc w ich otrzymaniu bądź odnowieniu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka Angielskiego, Niemieckiego bądź języków skandynawskich w stopniu komunikatywnym.
 • Doświadczenie większe niż 3 lata w transporcie międzynarodowym
 • Doświadczenie w transporcie specjalnym, ponadnormatywnym

Oferujemy:

 • Pracę w systemie zmianowym dostosowanym do potrzeb kierowcy
 • Szkolenie z zasad ekonomicznej jazdy
 • Regularne szkolenia z zakresu czasu pracy i jazdy kierowców
 • Atrakcyjne zarobki
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w prężnej firmie transportu międzynarodowego
 • Pracę w młodym zespole pod nadzorem doświadczonych ekspertów

  Proszę wypełnić wszystkie pola oraz załączyć następujące dokumenty: Paszport/ dowód osobisty oraz prawo jazdy. Dodatkowymi atutami będą : certyfikat ADR, psychotesty, świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, badania lekarskie dla kierowcy, świadectwa pracy.

  Administratorem danych osobowych jest Andersen Euro Handel Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie, ul. Żwirki i Wigury 3, tel. +48 943419 348
  Kliknij.

   Пожалуйста, заполните все поля и приложите следующие документы. Ваше резюме, водительские права, международные водительские права, паспорта и любой другой документ, который, по вашему мнению, может оказаться интересным

   Data controller is Andersen Euro Handel Sp. z o.o with headquarters in Koszalin, 75-131 steet: Żwirki i Wigury 3, tel. +48 943419 348
   кликните сюда.

   PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION CLAUSE

   In connection with the implementation of the requirements of the Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation “GDPR”), we hereby inform you of the rules governing the processing of your personal data and of the rights you have in connection with the above-mentioned issue. The following rules shall apply as of 25 May 2018.

    

   1. Andersen Euro Handel Sp. z o.o., with its registered office at
    Żwirki i Wigury 3, 75-131 Koszalin, is the Controller of your personal data.
   2. Should you have any questions regarding the scope and manner of processing your personal data as regards the activities of Andersen Euro Handel Sp. z o.o. as well as the rights you are vested in, please contact the Personal Data Controller by means of the correspondence address: Andersen Euro Handel Sp. z o.o.
    Żwirki i Wigury 3, 75-131 Koszalin, or by the e-mail address: aeh@aeh.pl.
   3. The Personal Data Controller – Andersen Euro Handel Sp. z o.o. – processes your personal data in accordance with the currently binding provisions of law and concluded agreements, as well as on the basis of the consent granted by you.
   4. Your personal data is processed in order to:
   1. With regard to the processing of the personal data referred to in point 4, the recipients of your personal data my be as follows:
   1. Your personal data will be kept for the period necessary for the implementation of objectives specified in point 4, and after the expiry of this period for the period and within the scope required by the generally applicable provisions of law.
   2. With regard to the processing of your personal data you shall have the following rights:
   1. Where the processing of personal data is carried out on the basis of the consent given by the data subject (Article 6 (1) (a) of the GDPR), you have the right to withdraw your consent at any time. This withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing based on the consent given before its withdrawal.
   2. In the event of receiving information pertaining to the unlawful processing of your personal data carried out by Andersen Euro Handel Sp. z o.o., you have the right to lodge a complaint with the competent personal data protection supervisory authority.
   3. If the personal data processing is carried out based on the consent given by the data subject, providing the Controller with your personal data is voluntary.
   4. The provision of your personal data is mandatory to the extent specified in Article 22 (1) paragraph 1,2 1 and 4 of the Labour Code, and to the remaining extent it is voluntary but necessary in order to establish and proceed with the employment relationship.
   5. Your data may be processed by automated means, but they will not be subject to profiling.
   6. The Controller does not intend to transfer your personal data neither to a third country nor to any international organisations.

   KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Andersen Euro Handel Sp. z o.o.
    Żwirki i Wigury 3, 75-131 Koszalin.
   2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Andersen Euro Handel Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu korespondencyjnego Andersen Euro Handel Sp. z o.o.
    Żwirki i Wigury 3, 75-131 Koszalin lub adres e-mail: aeh@aeh.pl.
   3. Administrator danych osobowych – Andersen Euro Handel Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    z obowiązującym prawem.
   2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Andersen Euro Handel Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym
    w art. 22 (1) par. 1, 2 i 4 k.p. w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.
   5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

    

    

    

   ………………………………………….

   Podpis pracownika

   ИНФОРМАЦИОННАЯ УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ НАДПИСЬ О ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

    

   В связи с реализацией требований Постановления Европарламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также отмены директивы 95/46/WE (общее постановление о защите данных «RODO»), мы сообщаем о принципах обработки Ваших персональных данных и о Ваших правах, связанных с этим. Ниже перечисленные принципы действуют от 25 мая 2018 года.

   1. Администратором Ваших персональных данных является: ООО «Andersen Euro Handel», ул. Жвирки и Вигуры, 3, 75-131, Кошалин.
   2. Если у Вас есть вопросы относительно способа и области обработки Ваших данных в сфере действия ООО «Andersen Euro Handel», а также Ваших полномочий, Вы может связаться с Администратором персональных данных ООО «Andersen Euro Handel», по адресу: ул. Жвирки и Вигуры, 3, 75-131, Кошалин или по электронной почте: aeh@aeh.pl.
   3. Администратор персональных данных – ООО «Andersen Euro Handel» – обрабатывает Ваши персональные данные на основании действующего законодательства, заключенных договоров и на основании данного согласия.
   4. Ваши персональные данные обрабатываются с целью/ в целях:
   1. В связи с обработкой данных в целях, о которых говорится в пункте 4, получателями Ваших персональных данных могут быть:
   1. Ваши персональные данные будут храниться весь период, необходимый для реализации целей, определенных в пункте 4, и далее в течении периода, указанного в действующем законодательстве.
   2. В связи с обработкой Ваших персональных данных Вам предоставляются следующие полномочия:

   – данные уже не требуются в целях, для которых были собраны или обрабатывались другим способом,

   – лицо, данные которого обрабатываются, выразило отказ на обработку персональных данных,

   – лицо, данные которого обрабатываются, аннулировало согласие на обработку персональных данных, являющееся основанием для обработки данных и нет другого законного основания на обработку данных,

   – персональные данные обрабатываются незаконно,

   – персональные данные должны быть удалены с целью выполнения обязательств действующего законодательства;

   – лицо, данные которого, обрабатываются, оспаривает верность персональных данных,

   – обработка данных является незаконной, а лицо, данные которого обрабатываются, отказывается от удаления данных, требуя взамен их ограничения,

   – Администратор уже не нуждается в данных для своих целей, но лицо, данные которого обрабатываются, нуждается в их урегулировании, защите или удовлетворении претензий,

   – лицо, данные которого касаются, возражает против обработки данных, до момента установления имеют ли законные основания Администратора, преимущество над основанием возражения;

   – обработка данных происходит на основании договора, заключенного с лицом, данные которого обрабатываются, или на основании согласия этого лица,

   – обработка происходит автоматически;

   – возникновение причин, связанных с Вашей особой ситуацией, в случае обработки данных на основании задания, реализуемого в целях общественного интереса или в рамках осуществления государственной власти посредством Администратора;

   – обработка необходима с целью возникающих законных интересов, реализованных Администратором или третьей стороной, за исключением ситуаций, в которых главный характер по отношению к этим интересам имеют интересы или основания закона и свободы лица, данные которого обрабатываются, требующие защиты персональных данных, в частности когда лицо, данные которого обрабатываются, является ребенком.

   1. В случае когда обработка персональных данных выполняется на основании согласия на обработку персональных данных (статья 6 параграф 1 литера а RODO), Вы имеете право на отмену этого согласия в любой момент. Эта отмена не имеет влияния на данное согласие на обработку, которое было сделано на основании согласия до его аннулирования на основании действующего законодательства.
   2. В случае информации о незаконной обработке в ООО «Andersen Euro Handel» Ваших персональных данных, Вы имеете право на подачу жалобы в соответствующий наблюдательный орган по делам защиты персональных данных.
   3. В ситуации, когда обработка персональных данных происходит на основании согласия лица, данные которого обрабатываются, предоставление Вами персональных данных Администратору носит добровольный характер.
   4. Предоставление Вами персональных данных является обязательным в области, указанной в статье 22 (1) параграфах 1, 2 и 4 Трудового Кодекса, в остальных случаях является добровольным, но необходимым для трудоустройства.
   5. Ваши персональные данные могут быть обработаны автоматически и не будут профилироваться.
   6. Администратор не намерен передавать Ваши данные в третью страну или в международные организации.

   ………………………………………….

   Подпись работника